AKTUÁLNĚ V AKCI
Gumový zátěžový opasek s nerezovou sponou.
590,- Kč
Skladem
Duše Tekno o objemu 20 L. Duše je určena pro monolahve do objemu 2x12 lit. Inflátorová hadice o délce 40 cm. Plastový inflátor. Jeden vypouštěcí ventil. Barva - černá. Výrobce Soprassub. Akční cena platí do vyprodání zásob!
5 490,- Kč
Do 3 dnů
Doprava zdarma

GDPR a zpracování cookies

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR
 

Vážení zákazníci,
 
bezpečnost a ochrana Vašich osobních údajů je pro nás dlouhodobou prioritou. V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecným nařízením o ochraně osobních údajů), bychom Vás proto rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s nákupem v našem internetovém obchodu a vzájemnou obchodní spoluprací s našimi smluvními partnery.
 
 
Totožnost a kontaktní údaje správce

1. Správcem Vašich osobních údajů sdělených Vámi při nákupu nebo registraci v našem internetovém obchodě, případně při vzájemné obchodní spolupráci, a provozovatelem internetového obchodu umístěného na webových stránkách www.damaz-diving.cz (dále jen „eshop“) je David Drýk, IČO: 01480774, se sídlem Kosova Hora č.p. 317, PSČ 26291.
2. V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů:
• telefon: +420 606 25 25 27
• email: info@damaz-diving.cz
 
 
Za jakým účelem a po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?

1. Osobní údaje smluvních partnerů (resp. jejich kontaktních osob), získané při navázání vzájemného kontaktu nebo v souvislosti s uzavřením smlouvy a plněním souvisejících smluvních povinností, a osobní údaje zákazníka, sdělené při nákupu nebo registraci v našem eshopu, zpracováváme způsobem specifikovaným v ustanovení tohoto článku.
2. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme na následujícím právním základě:
a. plnění smluvních povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy - např. zajištění doručení objednaného zboží zvoleným způsobem
b. plnění právních povinností, které jsou nám uloženy příslušnými obecně závaznými právními předpisy, např. vyřizování nároků z případných vad dodaného zboží (a dalších povinností stanovených zejm. zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)
c. oprávněný zájem ve vztahu k ochraně a vymáhání našich případných nároků a optimalizaci naší webové prezentace pro co nejširší okruh zařízení, případně též přizpůsobení nabídek Vašim preferencím
d. Váš souhlas se zpracováním e-mailové adresy pro zasílání newsletteru, pokud jste se přihlásili k jeho odběru a zatím jste v našem eshopu nenakoupili žádné zboží
1. Osobními údaji, které zpracováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 2. písm. a. - b. tohoto článku, jsou:
a. identifikační údaje (jméno, příjmení, IČO, DIČ, jedná-li se o právnickou osobu, pak jméno a příjmení kontaktní osoby)
b. kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa; v případě právnické osoby může být osobním údajem e-mailová adresa a telefonní číslo kontaktní osoby)
c. platební údaje (číslo bankovního účtu)
1. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 3. písm. c. tohoto článku v rozsahu e-mailové adresy pro zasílání obchodních sdělení, údaje o zakoupeném zboží, druhu používaného zařízení, IP adrese, operačním systému, Vašem prohlížeči a informace o prohlížení jednotlivých stránek na webu našeho eshopu.
2. Vaši e-mailovou adresu uchováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 3. písm. d. tohoto článku na základě Vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat e-mailem zaslaným na adresu info@damaz-diving.cz. Pro tyto účely evidujeme Vaši e-mailovou adresu po dobu nejvýše čtyř (4) let nebo do odvolání Vašeho souhlasu.
3. Pro koupi nabízených produktů si v našem eshopu nemusíte založit uživatelský účet. Založení uživatelského účtu v našem eshopu pro Vás však znamená významné usnadnění dalších nákupů, při kterých již nebudete muset znovu zadávat své osobní údaje nutné pro vyřízení Vaší následné objednávky, které jsou specifikovány v odstavci 3. (pokud jste tyto údaje vyplnili při registraci). Pokud se rozhodnete pro založení uživatelského účtu, je právním základem zpracování osobních údajů plnění smlouvy, resp. provedení opatření před uzavřením takové smlouvy. V případě jakékoliv změny Vašich osobních údajů prosíme o jejich aktualizaci v uživatelském účtu tak, aby se k Vám objednané produkty skutečně dostaly.
4. Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu budou předány zvolenému dopravci pro doručení objednaného zboží. Vaše osobní údaje mohou být předány našemu poskytovateli účetních a daňových služeb. V souvislosti s údržbou našeho počítačového systému může mít k Vašim osobním údajům přístup poskytovatel hostingu a IT služeb. V souvislosti s vymáháním našich případných nároků mohou být osobní údaje předány poskytovateli právních služeb. Příjemci mají zajištěnu vysokou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů.
5. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu čtyř (4) let od dodání příslušného zboží objednaného v našem eshopu pro zajištění plnění smluvních povinností (zejména vyřizování případných reklamací a uplatňování nároků ze smlouvy), resp. po dobu čtyř (4) let ode dne ukončení předmětné smlouvy v případě našich smluvních partnerů. Daňové doklady s Vašimi osobními údaji archivujeme v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty po dobu deseti (10) let. Váš uživatelský účet bude zrušen v případě neaktivity trvající déle než čtyři (4) roky; zrušení uživatelského účtu se samozřejmě nedotkne archivace podle věty první tohoto odstavce. Archivační lhůty jsou specifikovány ve skartačním a archivačním řádu správce a vyplývají z příslušných obecně závazných právních předpisů, případně z rozhodnutí správce, nejsou-li stanoveny právními předpisy. Při zpracování osobních údajů z naší strany nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.
 
 
Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

1. Za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech máte právo na přístup ke svým osobním údajům (tedy právo získat od nás informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány). Uvedené informace Vám poskytujeme prostřednictvím tohoto sdělení.
2. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Zjistíte-li, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, neodpovídají skutečnosti (např. zkomolenina jména, změna adresy pobytu), máte právo žádat, abychom příslušné osobní údaje opravili nebo doplnili.
3. V určitých případech máte rovněž právo na výmaz, a to jestliže:
a. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;
b. odvoláte souhlas, na jehož základě byly příslušné osobní údaje z naší strany zpracovávány
c. vznesete námitky proti zpracování svých osobních údajů v případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování z naší strany
d. došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů
e. musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje
1. Máte právo na omezení zpracování, a to za předpokladu, že:
a. popíráte přesnost svých osobních údajů na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit
b. došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů a namísto výmazu požadujete omezení zpracování
c. došlo z Vaší strany ke vznesení námitky proti zpracování a v dalších případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy
1. Máte dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je založeno na našem oprávněném zájmu, a právo na přenositelnost svých osobních údajů v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází v rozporu s právními předpisy. V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů z naší strany se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím shora uvedených kontaktů.
2. Požadované osobní údaje od Vás potřebujeme ke splnění smlouvy a vyřízení Vaší objednávky v eshopu. Samozřejmě nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout, bez poskytnutí potřebných osobních údajů však není možné kupní smlouvu s námi uzavřít a požadovaný produkt si objednat (nevěděli bychom, kam produkt zaslat, v souvislosti s doručováním bychom Vás my nebo doručovací společnost nemohli kontaktovat apod.).
 
 

Zpracování cookiesDavid Drýk, IČO: 01480774, se sídlem Kosova Hora č.p. 317, PSČ 26291
 
Kontaktní údaje:
• telefon: +420 606 25 25 27
• email: info@damaz-diving.cz

Provozuji e-shop na www.damaz-diving.cz a na těchto stránkách pracuji s cookies.
 
 

Co jsou to cookies?


Cookies jsou textové soubory, které webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého webové stránky prohlížíte. Umožňují mi vás rozeznat a podle toho přizpůsobit webové stránky, zobrazit vám určitý obsah nebo mi pomáhá s analýzou, kdo přišel na stránky, jestli se pravidelně vrací a podobně.
 
 

Jaké typy cookies používám?


Technické a funkční - ty jsou nutné k tomu, aby se vám webová stránka správně a bezpečně zobrazila
Analytické - ty mi pomáhají analyzovat, jak moje webové stránky fungují
Marketingové - ty mi pomáhají personalisovat pro vás reklamu a zvyšovat její výkon

Zde si můžete nastavit Vaše preference ohledně ukládání cookies.
 
 

Na základě čeho cookies zpracovávám?


S technickými, funkčními cookies mohu pracovat i bez vašeho svolení na základě právních předpisů. Bez nich by se vám nemusela stránka vůbec zobrazit a nefungovala by správně. Analytické a marketingové cookies mohu zpracovat jen s vaším souhlasem. Proto budu rád, pokud mi jej udělíte a pomůžete mi tak vylepšovat webovou stránku a lépe cílit reklamu a propagaci.
 
 

Jak jde zabránit využívání cookies?

 
Cookies nezbytné pro funkční a bezpečný přístup na web uchovávám pouze po dobu nezbytně nutnou pro přenos a zobrazení obsahu. Analytické a marketingové cookies zpracovávám jen pokud mi k tomu dáte souhlas prostřednictvím cookie lišty. Doba zpracování je různá a liší se podle povahy (více zde). Souhlas můžete kdykoli odebrat zde. Další možná cesta, jak zpracování analytických cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče. Také můžete web prohlížet v anonymním režimu.
 
Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Seznam
Android
Safari
Microsoft Edge
 
Pamatujte při tom, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť.
 
 

Funkční cookies zpracovává přímo webová stránka, kterou si spravuji sám.
 

Analytické a marketingové pak:

1) poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko., v souladu se svými podmínkami.
2) poskytovatel služby Sklik, Zboží.cz a Firmy.cz společnost Seznam.cz, Radlická 3294/10, Praha, 150 00, Česko (Palác Křižík II), v souladu se svými podmínkami.
3) poskytovatel služby Facebook společnost Facebook, Menlo Park, Kalifornie, USA, v souladu se svými podmínkami.
 
 

Další informace

 
Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na bezpečnost práce s daty). Více k osobním údajům najdete v dokumentu „Zpracování vašich osobních údajů“.

Všechna práva vyhrazena ©2023 Damaz-diving.cz | Cookies
tvorba stránek: InGenius
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.